Atozcure App

Categories

Spleen Meridian Points List

Spleen Meridian Points List

Point Name English
SP-1 Yinbai Hidden White
SP-2 Dadu Great Metropolis
SP-3 Taibai Supreme White
SP-4 Gongsun Grandfather Grandson
SP-5 Shangqiu Shang Mound
SP-6 Sanyinjiao Three Yin Intersection
SP-7 Lougu Dripping Valley
SP-8 Diji Earth Pivot
SP-9 Yinlingquan Yin Mound Spring
SP-10 Xuehai Sea of Blood
SP-11 Jimen Winnowing Gate
SP-12 Chongmen Rushing Gate
SP-13 Fushe Abode of the Fu
SP-14 Fujie Abdomen Knot
SP-15 Da heng Great Horizontal
SP-16 Fuai Abdomen Sorrow
SP-17 Shidou Food Cavity
SP-18 Tianxi Heavenly Stream
SP-19 Xiongxiang Chest Village
SP-20 Zhourong Encircling Glory
SP-21 Dabao Great Wrapping

Leave a Reply

Categories

Connect With Us !!!