Atozcure App

Categories

Kidney Meridian Points List

Kidney Meridian Points List

Point Name English
Kd-1 Yong Quan Gushing Spring
Kd-2 Rangu Nature Valley
Kd-3 Taixi Supreme Stream
Kd-4 Dazhong Great Bell
Kd-5 Shuiquan Water Spring
Kd-6 Zhaohai Shining Sea
Kd-7 Fuliu Returning Current
Kd-8 Jiaoxin Exchange Belief
Kd-9 Zhubin Guest House
Kd-10 Yingu Yin Valley
Kd-11 Henggu Pubic Bone
Kd-12 Dahe Great Luminance
Kd-13 Qixue Qi Cave
Kd-14 Siman Four Fullnesses
Kd-15 Zhongzhu Middle Flow
Kd-16 Huangshu Vitals Transporter
Kd-17 Shangqu Shang Bend
Kd-18 Shiguan Stone Pass
Kd-19 Yindu Yin Metropolis
Kd-20 Futonggu Abdomen Connecting Valley
Kd-21 Youmen Hidden Gate
Kd-22 Bulang Walking Corridor
Kd-23 Shenfeng Spirit Seal
Kd-24 Lingxu Spirit Ruin
Kd-25 Shencang Spirit Storehouse
Kd-26 Yuzhong Comfortable Chest
Kd-27 Shufu Shu Mansion

Leave a Reply

Categories

Connect With Us !!!